Monday 18 Mar Mon 18 Mar
Tuesday 19 Mar Tue 19 Mar
Wednesday 20 Mar Wed 20 Mar
Thursday 21 Mar Thu 21 Mar
Friday 22 Mar Fri 22 Mar
Saturday 23 Mar Sat 23 Mar
Sunday 24 Mar Sun 24 Mar
 
 
 
 
Yoga Flow 19:00 - 20:15 Christine Gardiner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal Training 20:30 - 21:30 Ken Gilbert 
Functional Fit 09:00 - 10:00 Ken Gilbert 
 
 
 
Women only Boxing Beginner 19:00 - 20:00 Ken Gilbert 
Women only Boxing Advanced 20:00 - 21:00 Ken Gilbert 
 
 
 
 
 
Alignment Based Yoga 18:45 - 19:45 Christine Gardiner 
 
 
Functional Fit 20:15 - 21:15 Ken Gilbert 
 
 
 
 
 
Men and Women's Kickboxing 19:00 - 20:00 Ken Gilbert 
 
 
 
 
Pose Running clinc 10:00 - 13:00 Ken Gilbert 
 
 
 
 
 
 
 
Yoga 'Moves' 10:00 - 11:30 Christine Gardiner 
Move in Nature 10:00 - 13:00 Ken Gilbert